1.  Điều khoản cuathepvn.com sẽ được áp dụng đối với giao dịch của khách hàng mua Hàng Hóa tại cuathepvn.com. Hàng Hóa của cuathepvn.com có thể được nhận dạng bằng logo “AWABI” trên danh sách hàng hóa của Nhà Bán Hàng.

2.  Bằng việc mua Hàng Hóa của cuathepvn.com, khách hàng đồng ý ràng buộc bởi Điều Khoản của cuathepvn.com, được hình thành từ việc tham chiếu Điều Khoản cuathepvn.com.

3.  Để tránh nhầm lẫn, các thuật ngữ in hoa được sử dụng và không được định nghĩa tại đây sẽ được hiểu như định nghĩa đã nêu tại Điều Khoản Mua Bán Hàng Hóa.

4.  Trong trường hợp có bất cứ điểm mâu thuẫn nào giữa các quy định của Điều Khoản cuathepvn.com và Điều Khoản Mua Bán Hàng Hóa, các quy định của Điều Khoản cuathepvn.com sẽ được ưu tiên áp dụng.